jueves, 30 de abril de 2009

Argazkilaria: Unçueta

domingo, 10 de agosto de 2008

basilica lekeitio gazte tokia

Web egilea: Urpekofabrika.

Hitzaurrea.
Aurrak eta gazteak doas Lekeitio ´ko ikastetxera jakinturia lortzeko.Baina askotan, geure ondoan, auzoan, herrian, bizi garen tokiko gauzak ondo ezagutu barik.

Orri onen bitartes eskolako irakasgaik izangodoguz baita eleizan.

Web alai eta bizi bat gure dogu egin, gure Basilika ´ko aberastazunak ezagutzeko, eskolako lagun edo familiarekin batera gozatzeko.
Beste aldetik, ez da neiko zure ordenagailuan Web orri onetan jolastea.

Hobetoago da, gauzak euren tokietan ikusi, ikasi, topa edo galdetu lehenengo eta gero ikusi hemen, jolasteko azterketa antzera ikusi zuk erantzunak lortzen kapaz bazara.

Baita, abenturazaleak izanda, or nonbait zuen iru laguntxo dagos: Lapatza eta Kalatxo Capitanak euren abentura , ipuin eta gertakisun guztiak zuentzako agertzen.
IKASGAIAK:

Historia:
Noiztik?

Ikasgai = 1 ..........a/ Tradizioa diozku !
Oin 1200 urte baino geiago, or 730 ´garren urtean, LEKEITIO ezan izango arrantzaleen auzo bat baino.

Eurak, arrantzaleak, aurkitubela Ama Birjina baten irudia, eta bera agertzenzala elorri zuri baten gainean.

Orduan, elorria zuen tokian, baseliza txiki bat egingo ebela uste dogu, ori tokia zen gaurko eleiza azpian.

Geroago, XII mendean badakigo templua egon zena, leko bietik:
a/Berriatuko biztanleek, ordurarte Lekeitioko parrokiaren mende zeuenak, beraintzak eliza baterabaki zuten.
b/Gure elizan dagon testigantza artistikorik zaharrena Ama Birjinaren tailu da, XIImendekoa.

* Jolas apurbat :
" Galdera Jokoa "

....¡ Zuk erantzun !
Historiako urrengo ikasgai :Eskumako gai aurkibidean.
**********
Gizarte:
Erretaula Nagusia

Antzineko gente geinak, ezekien irakuri eta idazten, gehienbaten escribano eta monjeak.

Horregaitik, altareak apaintzebezen Bibliako edo Santuen ezaugarriekin.

Ikasgai = 1 ..........a/ Komunikabide!

Oso ikusgarria da.

Altzari handia dauka ( 12,5 x 9,5 m).
Bost kaletan (goitik berakuak) erliebak antolatutako, lau kalearte estuagoak tartean irudi aundiakas eta denak zortzi pilareen bitartez banatuta (honek irudu txikiagokin).

Garaiaren antolaketarako , bankua ( berengua eskerretik eskumara) eta iru pisu ditu.

Goialdean, babes-hegal bat, mudejar estikoa.

Droselek, trazeria eta friso deigarriak landare, soldadu biluzi, zentauruak eta beste dekorazio asko dena urrestatua.

¡ Erretaula Nagusiak, komiki edo "tebeo" baten antzera daukas irudi asko ipuina kontatzeko!.

&&&&&
Gizarteko urrengo ikasgai : Eskumako gai aurkibidean.

**********
Geografia:
Non dago gauza bakoitza?

Ikasgai = 1 .........a/ Hemen planoa: Jesarri eta begiratu !

Eliza guztiak dira desbardinak, baina gauza berdinak topaten dogus geinean.

Jesarrita eliza erdian, begiratu zure inguruan.

Ikusi

alduzu

ikasgai 1

onen

argaskiak

eskumeko

serrendan?.

Krokis onetan seinalatu ahaldozus?.
&&&&&
Geografiako urrengo gai: Eskumako gai aurkibidean.
**********
Natura:
Zer da eliza, zooparkea?

Ikasgaia 1 ..........a/Begitu zenbat animali mota dagoen !
Alde batetik, Erretaula nagusian, ikusi dogus adibides: Sirenak, esfingek, zentauroak .....etc.
Erretaula Txikietan, txerria, usoak, zaldiak, txakurrak, dragoia, arraina, ardia, astoa, lehoia, idia edo arranoa beste gehiago tartean.
ETA KAMPOAN, hegazti harrapatariak, erbiak, tximinoak, hartzak,herensudeak eta abar.
Honek abereok ?
Zer esan gura dabe ?
¡ ITAUNDU-----Galdetu !
&&&&&

**********
Gure Hizkuntza:
Zer moduz letrekin?
Ikasgai 1 .......a/ Hitza Salda.-Topa
Aihotz - Bizarra - Irudi - Ihesa - Tintinábulo -
Polikromia - Zuria - Elizpe - Esku - Patroia.
&&&&&
Hiskuntza urrengo gai : Eskumako gai aurkibidean.
**********
Arte:
Zuen etxea olako estiloagas apaindute dago?

Ikasgai 1 ..........a/Sasoi bakoitzean euren estiloa:
Jeusen ebanjelioa, berri ona, berdina da guztiontzat.
Bakiotzak gure estiloagas jarraitzen dogu Jesusi.
Jaraipen zintzoa izenduenari elizan Santu deitzegu eta euren irudiakagertzen dira erretauletan.
Nagusian (Gizarte-ikasgai 1) dagos 72 irudi eta beste egaletan 64 irudi (bakarrak).
Zenbat dagos danetara ?.
Begiratu eta konturatu geiegienak zerbait dekiela gorputzean edo ondoan (gauza, patari, gizaki...etc). Zergaitik, galdetu nonori?.
Gaur bisitaten dogun basilika honetan,
gotikoa da estilo nagosiena.
Antzineko ezakerie da:
" Sasoian sasoikoa "
eta orregatik beste estilo mota batzuk be badagos: Romanikoa, Errenazentista, klasiko, barrokoa.
Pasioaren Erretaula


&&&&&
Antiguako Ama
&&&&&

**********
Mate:Zelan Zenbakiekin?

Ikasgai 1 .......... a/ Lortu:
- Organoak eta armonioak batera ditu 101 - 20 + 8 =......... tutu.
- Elizan, jesarrita, 420 x 2 + 130 =............. pertsona jarri aldu.
-Gure elizak dut 2009 x 2 - 4033 + 25 =....................... erretaula txiki.
- Kampoko aldean dagos 10 x 3 - 18 =........................... gargola.
-Zutabe gainean, kampotik dagos 100 : 2 - 26 =........ pinakuku.
-Erdiko gorasko ormak dagos elduta 33 - 18 + 3 =...... arbotanteakin.
&&&&&
*
*
*
*
*
*

*
*
*
********
MUSIKA:
Eleizak iru instrumentu daukaz
eta iru abesti Antiguako Amak

Ikasgai 1 .........a/ELORRI ZURI GAINEAN badakizu abestuten?

¡ Ene ! Andra Mariaren abesti oneri itz batzuk irten jakos.

¡ Lagundu alduzu euren tokian ipintzen? !

Elorri ----- ganeko ...................................... poza
Andra zorragarria,
Emen daukazu ----- .................................. Bidia
Zeure Erria,
Zu zaitugu gure ----- ............................ onduan
ta errukia
----- erakusteko ..................... Lekitzarrentzat
Zeru goiko izarra
----- edonoiz ................................................ zuriErregina Zeu zara.

&&&&&
**********
Tekno:
" Pausosik Pauso "
Ikasgaia 1 ........... a/ " Guruzte Bidea".
Bariku Santu goizean ikusgarriko ibilketa izaten da. Lumentzako tontorrean dagos iru gurutze, egunero ikusten doguz urrunekit, ta hara elduteko beste amaika, Torre Zaharren azita.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
Hemen irudian daukazu osoan, baita elizako erretaula baten beheko aldean bere.
Erretaula nagusiaren antzera, historia bat kontatzen digute.
Eskumeko serrendako irudiak ordenatute dagos ?.
&&&&&
*********
Elektrizitate:
Argia
Ikusgai 1 ..........a/Elizan Argizaiolak
Antzine gisakiak argitasuna lortzensuen suagas (behekosua).
Gero, batez be eskerrak baleari, orioa izan zan kriseilu edo kurtzuluetan argitasuna lortzeko.
Atzetik elduziren kandela eta argizaiolak.
*
*
*
&&&&&
**
*
Atzedenez Thomas Edisón´ek , oin 100 urte gora bera, asmatuban bonbila.
Zure logelan, gutzienes argi buru bat edo bi daukasus gaubean ikusi edo ikasteko.
Eliza barru argitzeko daukagus zeinbat 151 .... 585 .... 933 argiburu ?.
Orain dela 500 urte, zelan ikusi edo argitzeben eliza ?.
*****
Marrazketa:
Ikasgai 1 ........ a/ Margoak
Cova zuloetan lehenengo gizakiak hormak margotu zituen irudiakas.
Elizan errataula eta irudial dagos baita margotuta.
Baita ere, hormatik margolan handiak daude zintzilik:
EGIPTORA IHESA.........(XVII Amberes)
S. JOSEREN HERIOTZA ........
JESUSEN BATEOA ...........
PURGATORIOKO ARIMAK.......(XVIII).
GUADALUPEKO ANDRA MARI ....(XVIII) Jose de Arancibia Ormaegui, Obispo de Linares, Mexico.
BEGOÑAKO ANDRA MARI ..........(MCMLXIV) Javier Laucirica Arzo, Obispo de Oiedo.
BESTE BATZUK.......(XVIII).
Topa alduzu euretako batzuk ?. Edo denak!
&&&&&
*****
Aukerakoak:Gela:
Ikasgai 1 .............a/Jezarritako Tokia
Eskolako gelan bakoitzak beran tokia dauko.
Antzina, elizan bere bai, famili bakoitzak bere hilobia eukon, eta etzeko andrea, famili burules, jezarriten zan toki aretan bere argizaolagaz.
Zenbat zarete zuen gelan ?.
Zenbat famili hilobi dagos gure elizan ?.
Zelan ezagutu?.
&&&&&
*****
HF:
Iriki eta Itxi Kirol Lana
**

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*Ikasgai 1 ............ a/ " Gure Altxorra ".
Gure aiton-amonek lan ederra egin zuten eliza onetan.
Ondare hau da gure arbasoen arduren, beren debozioaren, fedearen eta, horiek meendeetan zehar aditzera emateko bitarteko gisa, edertasunaren bilaketaren islarik onena.
Orain guri dagikigu lan hori jarraitzea. Zilanik ? Lehenengo eta bat ezagutu, zaindu eta ezaguterazita etxekoari, lagun eta kanpoko bisitatzileari.
Zuk zer egingo dozu ?
**********
Honen ganera, baita daukagu gure iru lagunen web-orriak, eurak be ilusioz hartuko ditu zure bisita !!!!!
******

Capitan Lapatza eta

" Pirataren arkoia "

Capitan Kalatxo eta

" El cofre del Corsario "

******